خطاهاي متداول در درمانهاي دندانپزشکي

 

 
 
 

 
خطاهاي متداول در درمان هاي دندانپزشکي (Malpractice)
 
 خطاهاي متداول در درمان هاي دندانپزشکي ( Malpractice) را به طور کلي مي توان به 4 گروه تقسيم کرد:
 
1. بي مبالاتي:
 
الف) عملي بايد انجام ميگرفته ولي انجام نگرفته است.   
ب) عملي نبايد انجام ميگرفته ولي انجام گرفته است.(استفاده از کارپول بي حسي تاريخ مصرف گذشته براي ايجاد بي حسي دندان)                                                                                                                                                                        
 
مثالهايي براي عملي که بايد انجام ميگرفته ولي انجام نگرفته است:

· قرار دادن ايمپلنت در دهان بيمار بدون تهيه راديوگرافي براي اطمينان از اينکه استخوان سالم به اندازه کافي وجود داشته يا نه؟

· نداشتن طرح درمان و مشخص نکردن زمانهاي ويزيت بعدي بيمار

· تذکر ندادن عوارض درمان دندانپزشکي به بيمار

· عدم اخذ رضايت آگاهانه از بيمار قبل از انجام کارهاي دندانپزشکي مثل کشيدن چند دندان بدون اخذ رضايت بيمار

· نکشيدن دنداني که آبسه دارد و ممکن است در صورت درمان نشدن باعث عفونت شديد فک بشود.

· ندادن آموزش بهداشت قبل از ترميم دندان ها يا جرمگيري دندانها

2. بي احتياطي:

3. عدم تشخيص صحيح:

4. عدم مهارت:

5. عدم رعايت قوانين نظام پزشکي و مقررات دولتي:

عدم پذيرش بيمار اورژانس يا تجويز داروهاي ممنوعه يا افشاي اسرار بيمار، تحميل مخارج اضافي به بيمار يا ايجاد رعب و هراس در بيماران با تشريح غير واقعي بيماري يا تبليغات گمراه کننده مثالهايي از اين مورد مي باشند. عدم رعايت قوانين ممکن است علاوه بر محکوميت کيفري و جزايي خسارات وارده ، باعث محکوميت انتظامي مثلا شش ماه محروميت از مطب داري هم بشود.