چشم انداز

 

     توسعه و انتشار دانش مواد دندانی برای استفاده حرفه ای و استفاده در اجتماع و تولید علم و نايل شدن به قطب علمي شرق کشور، چشم اندازهای کلان این مرکز تحقیقاتی می باشد. یا توجه به رسالت مراکز تحقیقاتی در زمینه پژوهش و تولید علم با توجه به نیازهای جامعه، هدف از ایجاد این مرکز ایجاد بستر مناسب برای پژوهش در زمینه ایده های نوین و نیز بهینه سازی مواد دندانی با تکیه بر ایده های فن آورانه است. بومی سازی فرآیندهای تولیدی مواد دندانپزشکی گام بزرگی در زاستای کاهش وابستگی و آسیب پذیری در بخش درمان، نیل به اهداف تبین شده در اصول اقتصاد مقاومتی و افزایش رضایتمندی بیماران خواهد بود.

از این رو مرکز تحقیقات مواد دندانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سه حوزه تحقیقاتی را به عنوان مسیر فعالیتها و اولویتهای پژوهشی خود در نظر گرفته است:

1- بهینه سازی و تولید مواد دندانی با استفاده از فن آوری نانو

2- پژوهش در زمینه نوآوری و تولید مواد مقلد زیستی (Bio-Inspired Biomaterials) با کاربری نوین بالینی در زمینه پبشگیری و یا بازسازی نسوج

3- پروژه های فن آورانه با هدف بومی سازی تولید مواد دندانی