ثبت اختراع و مالکیت

 

مطابق قانون ثبت اختراعات جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی، اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده اي خاص را ارايه مي كند و مشكلي را دريك حرفه ، فن ، فناوري ، صنعت و مانند آنها حل مي نمايد. مطابق ماده دوم این قانون اختراعي قابل ثبت است كه حاوي ابتكار جديد و داراي كاربرد صنعتي باشد. ابتكار جديد عبارت است از آنچه كه در فن يا صنعت قبلي وجود نداشته و براي دارنده مهارت عادي در فن مذكور معلوم و آشكار نباشد و از نظر صنعتي ، اختراعي كاربردي محسوب مي شود كه در رشته اي از صنعت قابل ساخت يا استفاده باشد. مراد از صنعت ، معناي گسترده آن است و شامل مواردي نظير صنايع دستي ، كشاورزي ، ماهيگيري و خدمات نيز مي شود.

جهت آگاهی از فرآیندهای ثبت اختراع و مالکیت فکری و دریافت فرمهای مربوطه اینجا کلیک کنید.

سمینار

سمینار تخصصی باندینگ و سرامیک در دندانپزشکی ترمیمی

همراه با امتیاز بازآموزی