هیات اجرایی مرکز تحقیقات مواد دندانی

 

رئیس

دکتر حسین باقری

Ph.D زیستمواد دندانی

استادیار مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی مشهد

 

 

 

معاون پژوهشی

دکتر امیر معین تقوی

متخصص پریودونتیکس

استاد پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی مشهد

 

مدیر وب سایت

دکتر ترانه موحد

متخصص دندانپزشکی کودکان

استادیاردندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی مشهد

 

کارشناس پژوهشی

زیبا شیرخانی


 

سمینار

سمینار تخصصی باندینگ و سرامیک در دندانپزشکی ترمیمی

همراه با امتیاز بازآموزی