اعضای شورای عالی مرکز تحقیقات مواد دندانی

دکتر حسین باقری

استادیار مواد دندانی - رئیس مرکز تحقیقات مواد دندانی

آدرس محل كار: مشهد- ابتدای بزرگراه وکیل آباد - دانشکده دندانپزشکی مشهد

تلفن محل كار: 05118829504

آدرس پست الكترونيك:Bagherih[at]mums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر سید فرزین هروی

استاد گروه ارتودنسی

آدرس محل كار: مشهد- ابتدای بزرگراه وکیل آباد - دانشکده دندانپزشکی مشهد

تلفن محل كار: 05138829504

آدرس پست الكترونيك:heravif[at]mums.ac.ir

 سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر علیرضا صراف شیرازی

استاد گروه دندانپزشکی کودکان

آدرس محل كار: مشهد- ابتدای بزرگراه وکیل آباد - دانشکده دندانپزشکی مشهد

تلفن محل كار: (985118819505+)

آدرس پست الكترونيك: sarrafa[at]mums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی

 

دکتر مریم فرقانی راد

استادیار گروه اندودانتیکس

آدرس محل كار: مشهد- ابتدای بزرگراه وکیل آباد - دانشکده دندانپزشکی مشهد

 آدرس پست الكترونيك: forghanim[at]mums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی

 

دکتر سعید مرادی

استاد گروه اندودانتیکس

آدرس محل كار: مشهد- ابتدای بزرگراه وکیل آباد - دانشکده دندانپزشکی مشهد

 آدرس پست الكترونيك: moradis[at]mums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی

 

دکتر مریم جاویدی

استاد گروه اندودونتیکس

 آدرس محل كار: دانشکده دندانپزشکی

تلفن محل كار: .....8829501 (98511+)

آدرس پست الكترونيك:javidim[at]mums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر فاطمه مظهری

دانشیار گروه دندانپزشکی کودکان

آدرس محل كار: دانشکده دندانپزشکی مشهد

تلفن محل كار: (985118819505+)

آدرس پست الكترونيك: mazharif[at]mums.ac.ir

 

سمینار

سمینار تخصصی باندینگ و سرامیک در دندانپزشکی ترمیمی

همراه با امتیاز بازآموزی